Trang chủ Giới thiêu Thông tin tuyển sinh Tra cứu điểm thi Lịch học - Lịch thi Văn bản Liên hệ

           TRUNG TÂM  
           GDTX TỈNH KHÁNH HÒA

Chuyên mục: Kế hoạch học & thi  
Ngày đưa tin: 14/11/2016    

THÔNG BÁO

                1. Kế hoạch học tập: 

TT

Teân moân hoïc

Soá TC

Soá tieát

Ngaøy hoïc

 

Ngaøy thi

Hoïc phí

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Sinh viên tự nghiên

cứu tài liệu

7h00

25/03/2017

420.000đ

2

Kinh tế vĩ mô

3

16

25, 26/02/2017

9h00

25/03/2017

630.000đ

3

Luật thương mại 1

3

16

10, 11/12/2016

9h00

26/03/2017

630.000đ

4

Luật đất đai (OL)

3

16

07, 08/01/2017

7h00

26/03/2017

630.000đ

TOÅNG COÄNG

11

48

 

 

2.310.000đ

               

 

2/ Thôøi haïn ñaêng kyù, noäp hoïc phí, nhaän taøi lieäu höôùng daãn oân vaø thi caùc hoïc phaàn cuûa Hoïc kyø V:

Töø ngaøy nhaän thoâng baùo ñeán heát ngaøy 15/11/2016. Kính môøi Anh/Chò ñeán Trung taâm GDTX Khaùnh Hoøa soá 03 Traàn Höng Ñaïo-Nha Trang, ñeå laøm  thuû tuïc ñaêng kyù vaø noäp hoïc phí caùc moân hoïc neâu treân. Anh/chò coù theå ñoùng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn, teân Taøi khoaûn: Trung taâm Giaùo duïc thöôøng xuyeân Khaùnh Hoøa, soá TK: 102 01 0000 428969, Ngaân haøng Coâng thöông Khaùnh Hoøa.

 


Các tin khác :
 TIN VẮN

 
Bản quyền thuộc Trung tâm GDTX Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3521535 - Fax : (058) 3521680