Trang chủ Giới thiêu Thông tin tuyển sinh Tra cứu điểm thi Lịch học - Lịch thi Văn bản Liên hệ

           TRUNG TÂM  
           GDTX TỈNH KHÁNH HÒA

Chuyên mục: Kế hoạch học & thi  
Ngày đưa tin: 21/11/2016    

THÔNG BÁO

1. Caùc hoïc phaàn cuûa Hoïc kyø II goàm:

TT

Teân moân hoïc

Soá TC

Soá tieát

Ngaøy hoïc

 

Ngaøy thi

Hoïc phí

1

Nhöõng NLCB cuûa CN Maùc – Leânin P1

2

Sinh vieân töï

nghieân cöùu taøi lieäu

9h00

19/03/2017

420.000đ

2

Lòch söû nhaø nöôùc vaø phaùp luaät

3

16

03, 04/12/2016

7h00

18/03/2017

630.000đ

3

Kinh teá vi moâ

3

16

18, 19/02/2017

9h00

18/03/2017

630.000đ

4

Nguyeân lyù keá toaùn

3

16

24, 25/12/2016

7h00

19/03/2017

630.000đ

TOÅNG COÄNG

11

48

 

 

2.310.000đ

2/ Thôøi haïn ñaêng kyù, noäp hoïc phí, nhaän taøi lieäu höôùng daãn oân vaø thi caùc hoïc phaàn cuûa Hoïc kyø II: Töø ngaøy nhaän thoâng baùo ñeán heát ngaøy 15/11/2016. Kính môøi Anh/Chò ñeán Trung taâm GDTX Khaùnh Hoøa soá 03 Traàn Höng Ñaïo-Nha Trang, ñeå laøm thuû tuïc ñaêng kyù vaø noäp hoïc phí caùc moân hoïc neâu treân. Anh/chò coù theå ñoùng tieàn maët hoc chuyeån khoaûn, teân Taøi khoaûn: Trung taâm GDTX Khaùnh Hoøa, soá TK: 102 01 0000 428969, Ngaân haøng Coâng thöông Khaùnh Hoøa.

3/ Neáu coù nhu caàu thi traû nôï : Anh/Chò phaûi ñaêng kyù tröôùc ngaøy 18/01/2017 ñeå ñöôïc boá trí thi traû nôï vaøo ñôït thi gaàn nhaát.

 Muoán bieát theâm thoâng tin chi tieát, xin vui loøng lieân heä phoøng Ñaøo taïo cuûa Trung taâm

 

Ñieän thoaïi: 0583.521535; Thaày Thanh – ÑT: 0984.396.580      

 

                   - Website: http://gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn

 

             - Email: gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn

 


Các tin khác :
 TIN VẮN

 
Bản quyền thuộc Trung tâm GDTX Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3521535 - Fax : (058) 3521680