Trang chủ Giới thiêu Thông tin tuyển sinh Tra cứu điểm thi Lịch học - Lịch thi Văn bản Liên hệ

           TRUNG TÂM  
           GDTX TỈNH KHÁNH HÒA

Chuyên mục: Kế hoạch học & thi  
Ngày đưa tin: 27/09/2016    

kế hoạch học và thi lớp luật văn bằng 1 - Đại học kinh tế Đà Nẵng

THOÂNG BAÙO TAÄP TRUNG

Kính göûi :  Anh/ Chò  

Caên cöù Keá hoaïch soá 374/ÑTTX-GV cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Naüng höôùng daãn hoïc taäp Hoïc kyø III lôùp Ñaïi hoïc Luaät LH22.1KHO taïi Nha Trang. Trung taâm Giaùo duïc thöôøng xuyeân tænh Khaùnh Hoøa thoâng baùo ñeán Anh / Chò hoïc vieân nhö sau:

1. Caùc hoïc phaàn cuûa Hoïc kyø III goàm:

TT

Teân moân hoïc

Soá tieát

Ngaøy hoïc

Ngaøy hoïc

1

Luaät Hình söï 2

15

10,11/09/2016

7h30 – 9h00

12/11/2016

2

Lòch söû nhaø nöôùc vaø phaùp luaät Vieät Nam

10

17/09/2016

9h30 – 11h00

12/11/2016

3

Lòch söû caùc hoïc thuyeát chính trò

10

24/09/2016

13h30 – 15h00

12/11/2016

4

Luaät Hieán phaùp

15

08, 09/10/2016

15h30 – 17h00

12/11/2016

5

Luaät daân söï 1

15

15, 16/10/2016

7h30 – 9h00

13/11/2016

2. Hoïc phí vaø thôøi haïn noäp hoïc phí hoïc kyø III:

- Hoïc phí: 2.730.000ñ (Hai trieäu baûy traêm  nghìn ñoàng)

- Thôøi haïn noäp hoïc phí: Töø ngaøy nhaän thoâng baùo ñeán heát ngaøy 18/09/2016.

Kính môøi Anh/Chò ñeán Trung taâm GDTX Khaùnh Hoøa soá 03 Traàn Höng Ñaïo-Nha Trang, ñeå noäp hoïc phí (hoc chuyeån vaøo taøi khoaûn Trung taâm Giaùo duïc thöôøng xuyeân Khaùnh Hoøa, soá TK: 102 01 0000 428969, Ngaân haøng Coâng thöông Khaùnh Hoøa).

Muoán bieát theâm thoâng tin chi tieát, xin vui loøng lieân heä phoøng Ñaøo taïo cuûa Trung taâm – ÑT: 0583.521535; Thaày Thanh – ÑT: 0984.396.580      

                                    - Website: http://gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn

                   - Email: gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn

              Nhaän ñöôïc thoâng baùo naøy ñeà nghò Anh/Chò saép xeáp coâng vieäc, baùo caùo cô quan hoaëc gia ñình ñeå thöïc hieän ñuùng caùc yeâu caàu treân./.


Các tin khác :
 TIN VẮN

 
Bản quyền thuộc Trung tâm GDTX Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3521535 - Fax : (058) 3521680