Trang chủ Giới thiêu Thông tin tuyển sinh Tra cứu điểm thi Lịch học - Lịch thi Văn bản Liên hệ

           TRUNG TÂM  
           GDTX TỈNH KHÁNH HÒA

Chuyên mục: Kế hoạch học & thi  
Ngày đưa tin: 27/09/2016    

Kế hoạch học và Thi Luật Văn Bằng 2- Đại Học Kinh tế Đà Nẵng

THOÂNG BAÙO TAÄP TRUNG

Kính göûi :  Anh/ Chò  

Caên cöù Keá hoaïch soá 1051/ÑHKT-ÑT cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Ñaø Naüng höôùng daãn hoïc taäp Hoïc kyø I lôùp Ñaïi hoïc Luaät B16K19.2,3-KH taïi Nha Trang. Trung taâm Giaùo duïc thöôøng xuyeân tænh Khaùnh Hoøa thoâng baùo ñeán Anh / Chò hoïc vieân nhö sau:

1. Caùc hoïc phaàn cuûa Hoïc kyø I goàm:

TT

Teân moân hoïc

Soá tieát

Ngaøy hoïc

1

Logic hoïc

30

23/09/2016 – 26/09/2016

2

Lyù luaän nhaø nöôùc vaø phaùp luaät

60

30/09/2016 – 08/10/2016

3

Lòch söû nhaø nöôùc vaø phaùp luaät Vieät Nam

30

21/10/2016 – 24/10/2016

4

Luaät Hieán phaùp

45

11/11/2016 – 17/11/2016

5

Kinh teá vó moâ 1

45

25/11/2016 – 01/12/2016

6

Luaät Daân söï 1

45

02/12/2016 – 08/12/2016

2. Hoïc phí vaø thôøi haïn noäp hoïc phí hoïc kyø I:

- Hoïc phí: 4.575.000ñ (boán trieäu naêm traêm baûy möôi naêm nghìn ñoàng)

- Thôøi haïn noäp hoïc phí: Töø ngaøy nhaän thoâng baùo ñeán heát ngaøy 18/09/2016.

Kính môøi Anh/Chò ñeán Trung taâm GDTX Khaùnh Hoøa soá 03 Traàn Höng Ñaïo-Nha Trang, ñeå noäp hoïc phí (hoc chuyeån vaøo taøi khoaûn Trung taâm Giaùo duïc thöôøng xuyeân Khaùnh Hoøa, soá TK: 102 01 0000 428969, Ngaân haøng Coâng thöông Khaùnh Hoøa).

Muoán bieát theâm thoâng tin chi tieát, xin vui loøng lieân heä phoøng Ñaøo taïo cuûa Trung taâm – ÑT: 0583.521535; Thaày Thanh – ÑT: 0984.396.580      

                                    - Website: http://gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn

                   - Email: gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn

              Nhaän ñöôïc thoâng baùo naøy ñeà nghò Anh/Chò saép xeáp coâng vieäc, baùo caùo cô quan hoaëc gia ñình ñeå thöïc hieän ñuùng caùc yeâu caàu treân./.


Các tin khác :
 TIN VẮN

 
Bản quyền thuộc Trung tâm GDTX Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3521535 - Fax : (058) 3521680